Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Ekonomika, obchod, doprava a komunikácie
Dopravné cesty   Obchod a banky   Remeslá a živnosť
   
Bavorsko bolo už od dávnych dôb križovatkou obchodu a dopravy. Vybudovaniu a údržbe spojovacích ciest sa pripisoval veľký význam. Po páde Železnej opony sa Bavorsko stalo ...

[ mehr ]
  Obchod so vzdialenými krajinami patril už od ranného stredoveku k dôležitým odvetviam tranzitnej krajiny Bavorsko. Už v 15. a 16. storočí pôsobili v Augsburgu a Norimbergu ...

[ mehr ]
  Fransko a � vábsko rozvíjalo živnosti na báze deľby práce už od stredoveku. Staré Bavorsko naproti tomu bolo skôr agrárnou krajinou. K typickým výrobkom patrili hračky ...

[ mehr ]
         
Živnosť a remeslá   Priemysel I   Priemysel II
   
Zlato- a striebrotepci zaujímali v Norimbergu a najmä v Augsburgu významné postavenie. Umelecké výrobky, ktoré vyrábali, boli v 16. a 17.storočí preslávené po celom svete...

[ mehr ]
  Priemysel je dnes vedúcim sektorom bavorského hospodárstva. Dominantný odbor neexistuje; zvláštny význam však zaujíma odvetvie elektroniky, strojárenstva, ale aj chémia ...

[ mehr ]
  Tradičným priemyselným odvetvím v Bavorsku je aj sklársky a keramický priemysel. Niektoré firmy dokázali čeliť medzinárodnej konkurencii len na základe rozsiahlej špecializácie ...

[ mehr ]
         
Global Players   Média a komunikácia   Poľnohospodárstvo
   
Zo všetkých priemyselných podnikov v Bavorsku len 5% zamestnáva viac ako 500 zamestnancov. K nim patrí niekoľko veľmi silných podnikateľských skupín s celosvetovou pôsobnosť ...

[ mehr ]
  Mníchov je považovaný za mesto nakladateľstiev č.1, ktoré ...

[ mehr ]
  Poľnohospodárstvo je ešte aj dnes znakom Bavorska, hoci počet pracovníkov v tomto sektore neustále klesá. V bavorskom poľnohospodárstve prevažujú rodinné firmy. V horskej ...

[ mehr ]
         
Zvláštne kultúry      
       
V oblasti potravín a požívatín ponúka Bavorsko niekoľko zvláštnych výrobkov. Je to ...

[ mehr ]