Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Страна и хора > Вероизповедания
Вероизповедания

Най-голямата религиозна група в Бавария е представена от католиците (прибл. 67%), последвани от протестантите (23%). Мюсюлманите произхождат предимно от Турция. Понастоящем те могат да извършват религиозната си служба в 8 джамии и в приблизително 40 молитвени дома. В почти всички градове и квартали на Бавария, но също така и в селата, през средните векове са живели евреи. Започвайки от ХІV столетие, евреите на много места били подлагани на преследвания и гонения. В резултат на лишаването им от права, поданство, депортацията и убийствата на еврейските граждани по време на Третия � айх, днешните еврейски общини съставляват малцинство от 0,1% от населението. Техният брой обаче нараства поради многобройните преселници от бившия ССС� .

Католиците, протестантите и евреите са били изравнени в гражданските им права и задължения едва през 19 век. Преди това като задължителна се е приемала религията на съответния монарх (суверен); от него е зависила търпимостта към други религии.