Deutsch

BAVORSKO-ČESKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2016/17

700. výročí narození císaře Karla IV. se pro svobodný stát Bavorsko a Českou republiku stalo podnětem k realizaci společné zemské výstavy s mezinárodním doprovodným programem. Výstava se bude prezentovat od 14. května do 25. září 2016 v Praze ve Valdštejnské jízdárně a od 20. října 2016 do 5. března 2017 v Germánském národním muzeu v Norimberku. Český a římsko-německý král Karel IV. (1316-1378), korunován 1355 v Římě na císaře Svaté říše římské, byl jedním z nejvýznamnějších a nejpestřejších panovníků českých a německých dějin. Výstava nabízí velice podnětný pohled na dobu jeho života a vlády v zrcadle rozmanitého 14. století.V této době přišly velké části střední Evropy v důsledku přírodních pohrom a moru více než o jednu třetinu obyvatel. Zároveň se toto století vyznačuje bohatým uměleckým a kulturním rozkvětem jak na dvoře Karla IV. a v království českém tak i v zemích římsko-německé říše. Cílem výstavy je kriticky zhodnotit osobnost panovníka, jeho pojetí vlády, jeho význam pro obě rezidenční města, Prahu a Norimberk, a jeho uměleckou reprezentaci. Dalším stěžejním bodem je vnímání Karla IV. českou a německou stranou až po současnost, které vždy zobrazuje velice odlišný pohled.

Bavorsko-česká zemská výstava 2016/17

Koncept výstavy zhotovila Národní galerie v Praze a Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy (GWZO) v Lipsku, Berlín-Braniborskou akademií věd, Německým historickým institutem v Římě, Heinrich-Heine-univerzitou v Düsseldorfu, Karlovou univerzitou v Praze a Germánským národním muzeem v Norimberku.

Výstavy v Praze a v Norimberku jsou, co se týče exponátů, přibližně z 80 procent totožné. Odlišné jsou především rukopisy a listiny. Z konzervátorských důvodů bude část rukopisů a listin uvedena v rozdílných vyhotoveních: V Praze bude k shlédnutí jiný exemplář Zlaté buly Karla IV. než v Norimberku, jiný architektonický náčrt chrámu sv. Víta z Parléřovy dílny atd. Tematicky shodné respektive vzájemně se doplňující exponáty budou rozděleny, čož zaručuje atraktivitu obouch výstavních míst: Mezitímco v Norimberku bude např. vystaven jeden reliéf z trevírského chrámského muzea, na němž je znázorněn arcibiskup Balduín z Trevíru, prastrýc Karla IV., jako donátor Trevírské kartouzy, v Praze bude možné shlédnout jeho doplňující reliéf s císařem Jindřichem VII., Karlovým dědem. Norimberská výstava prezentuje navíc exkluzivně několik cenných pražských exponátů, které doposud nebyly v Německu vystaveny. Patří k nim např. škatulka k uchování relikvií sv. Zikmunda ze slonoviny, rovněž slonovinová, francouzská Madona s dítětem, zlatý relikvijní kříž z Ježíšova bederního pásu, jakož i Madona Ara Coeli mistra Theodorika z chrámového pokladu metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.


     
Uprostřed galerie bust v Triforiu katedrály sv. Víta, jež byla pro pražskou Svatovítskou katedrálu zhotovena 1370/80 , stojí císař Karel IV. a jeho čtyři ženy jakož i jeho syn Václav IV. se svou z Bavorska pocházející ženou Johanou. Busta znázorňuje Karla IV.   Karl. IV.
    Karel IV.
     
Blanca von Valois, Heirat: 1329, Kinder: Margarete und Katharina    Anna von der Pfalz, Heirat: 1349, Kinder Wenzel
Markéta Blanka z Valois, sňatek: 1329, děti: Markéta a Kateřina   Anna Falcká, sňatek: 1349, děti: Václav
     
Anna von Schweidnitz, Heirat 1353, Kinder: Elisabeth und Wenzel (IV.)   Elisabeth von Pommern, Heirat 1363, Kinder: Anne und Sigismund
Anna Svídnická, sňatek: 1353, děti: Alžběta a Václav (IV.)   Alžběta Pomořanská, sňatek: 1363, děti: Anna, Zikmund
     
Wenzel IV.    Johann von Bayern, Heirat: 1370, kinderlos 
Václav IV.   Johana Bavorská, sňatek: 1370, bezdětná