Sulzbach-Rosenberg – hlavní město „Nových Čech“

Císař Karel IV. (1316-1378) učinil z obchodní stezky zvané „Zlatá cesta“ říšskou cestu a vytvořil tak spojnici mezi rodovými državami lucemburské dynastie a českým královstvím. Aby zajistil průběh tohoto tzv. „zemského mostu“ na svém území, koupil rozsáhlá území v Horní Falci. Oblast tzv. „Nových Čech“ se stala zárodkem prvního moderního státu ve středověké říši. Šťastnou souhrou okolností se ukázalo být zastavení města falckrabětem Rudolfem II. císaři Karlu IV. v roce 1353, neboť tak Sulzbach povýšil na hlavní město Karlových „Nových Čech“ (1353-1373). Po dvacet let vlády se městu a jeho obyvatelům dostalo mnohých privilegií. V Sulzbachu strávil císař Karel IV., sečtou-li se všechny jeho návštěvy, téměř půl roku. Svému synu Václavovi udělil erb a titul hraběte ze Sulzbachu.
Za vlády Karla IV. byl hrad v Sulzbachu sídlem nejvyššího hejtmana, zemského sudího a zemského písaře. Už tehdy existoval v podobě, jakou je dnes možno vyčíst z jejího půdorysu. Kolem roku 1346 byl postaven gotický chór kaple sv. Mikuláše. Kancelář byla zřízena po roce 1354. Dá se říct, že sulzbašský hrad převzal za vlády Karla IV. funkci císařské falce, vezme-li se v úvahu, že zde
v nejméně 89 dnech vystavoval listiny.
Ve 14. století se Staré město rozrostlo na téměř trojnásobek původní rozlohy. Obraz města je dodnes utvářen stavbami z doby Karla IV.
Když se Sulzbach stal 1353 hlavním městem novočeského území, vyrostl zde velký počet nových církevních staveb, mimo jiné městský farní kostel St. Marien. V březnu 1355 poslal císař Karel IV. z Plzně drahocenné relikvie „k ozdobě této farnosti“. Brzy nato byl vystavěn chór, který se dochoval v témeř nezměněné podobě a ve kterém se nachází socha patrona české země Václava s portrétními rysy Karla IV.
Na západním svahu Zámecké hory stojí bývalý špitální kostel St. Elisabeth, postavený kolem roku 1366. Po roce 1802 byl špitál přestěhován na Bühler Höhe, jeho budovy jsou dnes v soukromém vlastnictví a starý špitální kostel slouží jako stodola. Jeho inventář včetnĕ cenné dřevěné plastiky sv. Václava z pozdního 15. století připadl dnešnímu špitálnímu kostelu. Přes mnohé zásahy si budova středověkého kostela uchovala svou substanci, částečně se dochovala kružbová okna a gotické klenby.
Hostinec „U zlaté koruny“ byl postaven v 1. polovině 14. století a dříve zde sídlil císařský poštmistr. Traduje se, že zde byl ubytován i sám Karel IV. Tři kamenné desky na východní zdi hostince připomínají dobu jeho vlády: bílý český lev a dvě černé orlice.

Městské muzeum Sulzbach-Rosenberg
Expozice Městského muzea je umístěna ve dvou pozdně středověkých komplexech budov z období „Nových Čech“. V těchto křivolakých prostorách a obou nádvořích opět ožívá dávná kultura bydlení. V oddíle expozice věnovaném hornictví a Maxově huti se představuje historie dobývání a hutního zpracování rudy. Zde se bude od 9. června do 30. září 2007 konat zvláštní výstava „Železo a rudy podél Zlaté cesty. Sulzbach – od Porúří středověku k Maxově huti“.
Dále nabídka zahrnuje tematické exkurze zaměřené na geologii a dějiny průmyslu, které probíhají pod názvy „Železo a rudy podél Zlaté cesty“ a „Podél Bavorské železné cesty“, a v neposlední řadě i tematickou prohlídku města „Sulzbach jako hlavní město Nových Čech na Zlaté cestě“.

Tourist-Info Sulzbach-Rosenberg, Tel. +49(0)9661/510110, www.sulzbach-rosenberg.de
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg, Neustadt 14-16, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tel. +49(0)9661/510131, Fax +49(0)9661/811000, st–pá, ne 9.00–12.00 hod., 13.30–16.30 hod., so 13.30–16.30 hod.

Literární archiv Sulzbach-Rosenberg
Základy známého literárního archivu položil literární vědec a spisovatel Walter Höllerer (1922-2003), rodák ze Sulzbachu-Rosenbergu. Jádrem sbírek je jeho korespondence s významnými autory současnosti, doplňuje ji obsáhlý materiál mapující literární aktivity tohoto hornofalckého autora. Prostřednictvím archivu a expozice se otevírá pohled na poválečnou a současnou literaturu německé jazykové oblasti. K vidění zde jsou mimo jiné první verze Grassova „Plechového bubínku“ jako strojopis, dopisy Ingeborg Bachmannové, Heinricha Bölla, Thomase Manna a mnoha jiných.
Kontakty mezi německými a českými autory existovaly především v době Pražského jara až do pádu železné opony v roce 1989. Archiv uchovává dokumenty k Jiřímu Grušovi, Josefu Hrubému z Plzně, české rodačce Barbaře Königové a četným jiným autorům.
Literární archiv se prezentuje také jako živý a komunikativní Literární dům se širokou nabídkou nejrůznějších akcí (autorská čtení, sympozia, výstavy, tematické prohlídky) a organizuje rovněž „přeshraniční“ projekty jako např. literární putování s bavorskými a českými autory či německo-české autorské dny.

Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg, Rosenberger Straße 9, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tel. +49(0)9661/2659, www.literaturarchiv.de, út–pá 9.00–17.00 hod., ne 14.00–17.00 hod.


Pohled shora na zámek Sulzbach.

Bílý český lev. Kamenná deska na východní zdi hostince U zlaté koruny.

Literární archiv Sulzbach-Rosenberg.
Datenschutz
Kontakt