Kašperské Hory a Sušice – Muzeum Šumavy

Muzeum v Kašperských Horách bylo založeno ve dvacátých letech 20. století. Stálá expozice informuje o přírodě a historii Šumavy. Bohaté sbírky jsou prezentovány v tematických okruzích Osídlení a bydlení, Zemědělství, Dřevařství, Domácká výroba, Lidová kultura, Sklářství, Těžba zlata a Kašperské Hory. Další část expozice se věnuje umělcům, které inspirovala šumavská krajina a příroda: Josef Váchal, Otakar Nejedlý, Alois Moravec, Josef Krejsa, Vincenc Beneš, Miroslav Houšť. Některé předměty zde dokumentují tradiční výrobu dřeváků, zpracování lnu, chov dobytka a těžbu zlata. Mezi nejzajímavější exponáty dále patří památky lidové kultury a umění jako malovaný nábytek, podmalby na skle, dřevořezby, betlémy, hudební nástroje a umrlčí prkna. Podrobně je představen také vývoj sklářského průmyslu na Šumavě. Velkému zájmu návštěvníků se těší především bohatý soubor secesního skla z Klášterského Mlýna u Rejštejna, dále výrobky frmy Meyr (Lenora, Adolfov) a produkce sklárny v Anníně. Za největší poklad muzea je považován soubor středověkých plastik z doby kolem roku 1500, z nichž zvlášť vynikají díla anonymního Mistra Oplakávání ze Zvíkova.
Muzeum v Sušici bylo založeno roku 1880. V době, kdy bylo v českých zemích jen 26 muzeí, se stalo prvním muzeem v jihozápadních Čechách. Stálé expozice jsou umístěny v prostorách renesančně přestavěného domu zvaného Voprchovský. Malebné nádvoří s historickou studnou bezprostředně přiléhá ke zbytkům středověkých městských hradeb.
Stálá expozice prezentuje sbírku archeologických nálezů pravěkého a středověkého původu. Dokládají význam vzkvétající těžby zlata a obchodních cest pro zdejší region. Kulturní vzestup v době předbělohorské ilustrují nejen gotické plastiky a sušický cínový poklad ze 16. a počátku 17. století, ale i ukázky prací vzdělaných sušických měšťanů-humanistů. Velmi zajímavé exponáty prezentuje oddíl věnovaný době pobělohorské: barokní sochy z poutního místa sv. Anděla Strážce a inkunábule a staré tisky z knihovny místního kapucínského kláštera. Velký prostor zaujímá také expozice šumavského sklářství. Dobový měšťanský interiér z poloviny 19. století evokuje atmosféru doby národního obrození. Součástí výstavy je také prezentace sušického sirkařství, kde jsou ke shlédnutí sirkařské stroje a nářadí, různé druhy nejstarších zapalovadel a zápalek.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory, náměstí čp. 140, 34192 Kašperské Hory, Tel. +42(0)376/582226, www.muzeum.sumava.net

Muzeum Šumavy Sušice, náměstí Svobody 40, 34201 Sušice, Tel. +42(0)376/528850, www.muzeum.sumava.net


Biotop „Les“ – Výstavní místnost přírodovědného oddělení v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách.

Budova Muzea Šumavy v Sušici, renesanční Voprchovský dům.
Datenschutz
Kontakt