Městské muzeum v Ambergu – Zimní král: Fridrich V., falcký kurfiřt a český král

V městském muzeu v Ambergu je „zimnímu králi“ věnována samostatná výstava. Fridrich se narodil 26. srpna 1596 v Ambergu nebo jeho bezprostředním okolí. Roku 1612 se oženil s anglickou královskou dcerou Alžbětou Stuartovnou, vnučkou Marie Stuartovny, a u příležitosti tohoto sňatku dal v Londýně uspořádat velkolepé slavnosti. Jako vůdce říšské protestantské Unie byl roku 1619 zvolen českým králem a slavnostně korunován ve Svatovítském chrámu v Praze. Po dobu jednoho roku sídlil jako Fridrich I. se svým dvorem v Praze. Čechy náležely ke Svaté říši římské a český král byl zároveň jedním z kurfiřtů. Většina obyvatelstva Království českého byla protestantských vyznání, což bylo zdrojem konfliktů s katolickou dynastií Habsburků, z níž od roku 1526 pocházeli čeští králové.

Zvolení českým králem postavilo kurfiřta Fridricha V. Falckého před nejtěžší rozhodnutí v životě. Přijetí volby znamenalo bezprostřední konflikt s císařem Ferdinandem II. a vévodou
Maximiliánem I. Bavorským, kteří se proti Fridrichovi I. spojili a porazili ho v bitvě na Bílé Hoře roku 1620. Fridrich byl po krátké době panování nucen i s celou rodinou uprchnout do exilu v Haagu, což mu vyneslo posměšný přídomek „zimní král“. Fridrich přišel o svůj titul i dědičné země, Horní Falc připadla roku 1628 jako válečná kořist definitivně Bavorsku. V Čechách se vládnoucí dynastií stali opět Habsburkové (až do roku 1918).
Výstava se prostřednictvím mnoha cenných exponátů vydává po stopách Fridrichova osudu a přibližuje důležité okamžiky jeho života: svatbu „Rýna s Temží“ v Londýně, přijetí české koruny, bitvu na Bílé Hoře a cestu do exilu. Návštěvník uvidí mimo jiné kopii sochy Fridricha v nadživotní velikosti z věže heidelberského zámku, mědirytiny Fridricha a Alžběty, četné medaile a mince, dále portrét od nizozemského malíře Gerrita van Honthorsta z roku 1635, na kterém je Fridrich vyobrazen v brnění, a především dvě figuríny v přepychových dobových kostýmech.

Tematické prohlídky města: „Amberg a zimní král“
Z falckých kurfiřtů, kteří městu Amberg vládli po 300 let, jich bylo pět nositelem jména Fridrich. Výstava „Zimní král“ vyzdvihuje tuto kontinuitu a význam jednotlivých „Fridrichů“ pro historii Ambergu, který se manifestuje ve veřejném prostoru – v budovách a náměstích. Každý z jmenovců je charakterizován epizodou ze svého života, je představen nejen jako pokračovatel tradice, ale i jako nezaměnitelná osobnost. Město Amberg se díky „pánům kurfiřtům“ stalo součástí vysoké politiky a některé z budov, které byly za doby jejich vlády postaveny jako správní a reprezentativní centra, jsou ještě dnes připomínkou velkolepé historie Ambergu jako „kurfiřtského hlavního a sídelního města“. Tímto prizmatem město představuje tematická prohlídka nazvaná „Kurfiřtský Amberg“.

Zvláštní výstava v Městském muzeu Amberg, červen 2007: „Nejen zdi mají uši“
Původní exponáty, listiny a jiné dokumenty jsou svědectvím činnosti Státní bezpečnosti v komunistickém Československu.

Stadtmuseum Amberg, Zeughausstraße 18, 92224 Amberg, Tel. +49(0)9621/10284, út–pá 11.00–16.00 hod., so/ne/svátky 11.00–17.00 hod.


Fridrich V. Falcký jako český král, mědirytina, 1622.

Fridrich V., kopie sochy (kol. 1610) z heidelberského zámku, Eichenforstplatz, Amberg.
Datenschutz
Kontakt